FAMILY TREES

*******************************************************

Patrikios CLANS, Exogi

Gerasimos Patrikios Family Tree, Exogi

*******************************************************

Anastasis Paxinos CLAN, Ithaki

Perikles Paxinos of Stavros, Ithaki

Ioannis Paxinos (by Effie Kangis)

Gerasimos Paxinos (by Effie Kangis)

*******************************************************

Drakopoulos CLANS, Exogi

Michalis Drakopoulos Family Tree, Exogi

*******************************************************

John Samuel Zeitler of Pittsburg, USA

*******************************************************

Nick & Emily Family Trees: Patriarchal

Nick & Emily Family Trees: Matriarchal

Digenis Paizis Family Tree

Nick-Peter-Marianna DNA Ancestry

Old Exogi: Drakopoulos & Patrikios

*******************************************************